This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Newyddion / Latest News

< Back to Newyddion / Latest News

Noson Agored/ Open evening - Tue 06 Sep 2016

   Ysgol Gymraeg Bro Helyg                 
   Griffin Lane, Stad Ddiwydiannol Rising Sun,
Blaina, Blaenau Gwent, NP13 3DQ
                                                                                                           
                                                                                    6.9.16
 
Annwyl Rieni/Warcheidwyr,
 
Noson Agored
 
Croeso nôl i flwyddyn academaidd newydd, gan obeithio y cawsoch gwyliau da!
 
Cynhelir Noson Agored ar gyfer rhieni ar nos Fawrth, Medi’r 6ed rhwng 3.30 a 5.30yh. Mae hyn yn gyfle i chi gwrdd ag athro/athrawes newydd eich plentyn/plant yn yr ystafell ddosbarth newydd, felly mae’n bwysig eich bod yn fynychu, os yn bosibl.
 
Bydd athrawon yn cyflwyno gwybodaeth hollbwysig ynglyn â threfniadau dosbarth e.e. amserlen yr wythnos, trefniadau gwaith cartref a llyfrau darllen, yn ogystal â chyflwyno’r strategaethau a defnyddir er mwyn addysgu llythrennedd a rhifedd e.e. VCOP/Tric a Chlic a Mathemateg pen (TAPAS.) Cewch hefyd gyfle i drafod targedau eich plentyn ar gyfer y tymor a sut y gallwch cefnogi’r dysgu.
 
Bydd athrawon yn cyflwyno’r wybodaeth pob hanner awr, h.y am 3.30yp, 4yp, 4.30yp a 5yp er mwyn rhoi cyfle i rieni ymweld â gwahanol dosbarthiadau os oes gennych mwy nag un plentyn. Yr un wybodaeth bydd pob tro felly dim ond unwaith sydd angen aros i glywed y cyflwyniad. Bydd yna gyfle hefyd i holi cwestiynau ac i nodi unrhyw gofidion sydd gennych chi neu sydd gan eich plentyn.
 
Bydd tê a choffi ar gael felly dewch yn llu!
 
Yn gywir,
 
Mrs. A. M. Bellis
Pennaeth
 
 
 
 
 
 
 
 

           Ysgol Gymraeg Bro Helyg                 
   Griffin Lane, Stad Ddiwydiannol Rising Sun,
Blaina, Blaenau Gwent, NP13 3DQ
                                                                                                           
                                                                                    6.9.16
 
Dear Parents/Guardians,
 
Open Evening
 
Welcome back to a new academic year – we hope you had a good holiday!
 
We are holding an Open Evening on Tuesday, September 6th between 3.30-pm and 5.30pm. This is an opportunity to meet you child/children’s new teacher/s in their new classrooms so it is very important that you attend if at all possible.
 
Teachers will present important information about class arrangements e.g. weekly timetable, homework and reading book arrangements, as well as introducing the strategies used in teaching literacy and numeracy e.g. VCOP/Tric a Chlic and mental Maths (TAPAS.) You will also have an opportunity to discuss your child’s targets for the term and how you can support their learning.
 
Teachers will present the information on the half hour i.e. at 3.30pm, at 4pm, 4.30pm and 5pm in order to allow parents to move between classes if they have more than one child. The same information will be provided each time so you only need to stay for one presentation. There will also be an opportunity to ask any questions or to note any concerns you or your child may have.
 
Tea and coffee will be available so why not come along and join us?
 
Yours Sincerely,
 
 
Mrs. A. M. Bellis
Headteacher
 

All website content copyright © Ysgol Gymraeg Bro Helyg : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in